Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

5896 bb2d 500
Reposted fromipo ipo

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia vianiceshot niceshot
6065 2436
Reposted fromlaters laters viabloodstain bloodstain
4244 fa51
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viabloodstain bloodstain
4480 f765 500
Reposted fromipo ipo
8491 360d 500
                                       Rome, Italy
Reposted fromipo ipo
9177 32e7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapierniczek pierniczek

May 04 2018

4230 3fc8
Reposted frompunisher punisher
1412 e9da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabloodstain bloodstain
Reposted fromregcord regcord viapierniczek pierniczek
2712 3edd
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiceshot niceshot
1900 69d2 500
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu vianiceshot niceshot
4608 2265 500
Reposted fromipo ipo
0692 5d65
Reposted fromipo ipo
9046 efad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiceshot niceshot
7699 3144
Reposted fromipo ipo
3976 9508
Reposted fromipo ipo

January 14 2018

6298 60aa 500
Reposted fromrol rol viaunjustified unjustified
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl