Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

3267 8fd1
Reposted fromvs vs viaarrependimento arrependimento
Reposted fromLane Lane vianiceshot niceshot

April 28 2015

1218 a6d5 500
Reposted fromowocowapestka owocowapestka
Reposted fromFlau Flau viaowocowapestka owocowapestka
4606 b995 500
2247 cce8 500

beardyvonthightickler:

sixpenceee:

Lake Sorvagsvatn located in Faroe Islands, between Norway and Iceland. It is 30 meters above the Ocean.

Must. See.

Reposted fromfunkthis funkthis vianiskowo niskowo
7656 0fe1
Mom, please!!!
Reposted bykaygatsbyromantycznoscMultiestel1aknatazsniskowodupidayowocowapestkainherownwaygdziemitupomokrym
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromglupotaboli glupotaboli vianiceshot niceshot
0333 4a81 500

Meanwhile in Canada...

Reposted fromsawb sawb vianiceshot niceshot

April 22 2015

8134 0736
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaro-koko ro-koko
6796 05fc
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viadzony dzony
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaro-koko ro-koko
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
2566 7063
Reposted fromkatalama katalama viaro-koko ro-koko
Reposted fromoll oll viacisak cisak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl